PRODUCTS

머케인 트랜스보드
정상가 798,000원
판매가격 748,000원
제품상태     
잔여 수량 품절
주문 수량
  
색상
스크랩하기

 

머케인몰_2018.jpg
main.jpg

 

hs page_1.jpg

 


hs page_2_2.jpg
hs page_3-2.jpg


hs page_4.jpg
tb page_5 _1.jpg
folding.gif
tb page_5 _2.jpg
hs page_6.jpg
후기1.jpg

 page_spec_2.jpg


page_gallery.jpg

트랜스보드 튜토리얼 영상


트랜스보드 실제 주행영상1111.jpg

 

팔당 - 양수리 주행영상 A편

https://youtu.be/d9-X0BuF7f4

 

팔당 - 양수리 주행영상 B편

https://youtu.be/ciafmBEkt-o

 

구로 - 보라매공원 주행영상 1편

https://youtu.be/J9YKYAMg96Q

 

구로 - 보라매공원 주행영상 2편

https://youtu.be/qmopUXt3EK4

 

구로 - 보라매공원 주행영상 3편

https://youtu.be/fhRqc_4osSI


구로 - 보라매공원 주행영상 4편

https://youtu.be/LYA1PtLCoI0

 

구로 - 보라매공원 주행영상 5편

https://youtu.be/ZSEzFIQ8Tig


구로 - 보라매공원 주행영상 6편

https://youtu.be/a4aMiikGtEA


구로 - 보라매공원 주행영상 7편

https://youtu.be/-BcQtHRs28g 

 


page_tell_3.jpg

K_C.jpg